WYCIĄG Z DARÓW #6: Łąkomin, Spółdzielczy i Faktoria

Czyli szy­bki rzut oka, nosa i języka na trzy piwa, które ostat­nimi cza­sy przewinęły się przez kuri­erów, trafi­a­jąc pod mój krakowski adres. Sąsiedzi nie mają ze mną łatwe­go życia. Jako adres odbioru wszel­kich przesyłek poda­ję zawsze ten domowy, ponieważ zazwyczaj pracu­ję na home office, wiec mogę oso­biś­cie ode­brać przesyłkę od kuri­era. Gorzej, gdy mnie nie ma. Wtedy kuri­er ma dwie opc­je: przy­jechać innym…

Multitap Crawl — piątkowy chillout

Dwa lekkie piwa, dwa RISy i na dodatek Dou­ble IPA. Taką wiązankę zaor­dynowałem sobie na początek kole­jne­go słoneczne­go week­endu w Krakowie. “Wol­ne chwile” oraz “chill­out” to wyrazy, które ostat­nio zniknęły z moje­go słown­ika. O powodach przyjdzie mi jeszcze napisać, ale już wtedy, gdy tem­at wypoczynku znów stanie mi się bliższy. Gdy już trafia mi się jakieś w miarę luźniejsze popołud­nie, ruszam dupę na spac­er. Biorę aparat i łażę…

DEER BEARBROWANZA: na pierwszy plener

Pogo­da w Krakowie wresz­cie umożli­wiła mi wybranie się na pier­wszy piwny spac­er w tym roku nad moje ulu­bione okoliczne stawy. Podob­no gdy ktoś zaga­ja roz­mowę o pogodzie to znak, że kiep­ski z niego mów­ca i w grun­cie rzeczy ma mało do powiedzenia. Jed­nak tegoroczne harce pogody (lato w mar­cu, jesień na przełomie kwiet­nia i maja) spraw­iły, że nie sposób z nadzieją w głosie odetch­nąć “to chy­ba wresz­cie koniec niespodzianek”. A przy­na­jm­niej tak wniosku­ję po ostat­nim…

KAWA CHALLENGE: Deer Bear, Piekarnia Piwa, Rockmill/Bytów i Pracownia Piwa

Połącze­nie dwóch bos­kich napo­jów w jed­nym to coś, co kocham. Dlat­e­go dziś postanow­iłem ocenić kilka nowych piw ze wzglę­du na ich poziom “nakaw­ienia”. Choć swo­ją przy­godę z umiłowaniem płynu rozpocząłem od herbaty, to jed­nak obec­nie akcen­ty zde­cy­dowanie moc­niej rozkłada­ją się pomiędzy piwo (bardziej) a kawę (mniej). O tej drugiej nie chce mi się zbyt wiele czy­tać i doszkalać się (brak cza­su), ale piję ją z upodoban­iem i coraz…

WARSZAWSKI FESTIWAL PIWA 6 – multirecenzja piw

Cza­su mniej, szkło cholernie wielkie, ale mimo to przez trzy dni udało mi się spróbować kilka­naś­cie nowych piw, które do Warsza­wy przy­wieźli kraftow­cy. Stoli­ca żąda sztosów i nowoś­ci. Mało kogo obchodzą pro­duk­ty flagowe, no chy­ba że nazy­wa­ją się Samiec Alfa lub Buba Extreme. Ten trend zauważyłem na naszym stoisku, gdzie świeżynki rotowały jak sza­lone, pod­czas gdy klasyka – już niekoniecznie. Wyjątkiem Weizen,…

BEER GEEK MADNESS 5 — multirecenzja piw

Jak pol­skie browary rozu­mieją North Side? Jed­ni celu­ją w kwasy, inni w Kveiki, jeszcze inni w mocarzy. Krótko mówiąc — na BGM 5 każdy znalazł coś dla siebie. Przeży­wanie Beer Geek Mad­ness po drugiej stron­ie kranu samo w sobie stwarza ograniczenia jeśli chodzi o czas, który moż­na poświę­cić na degus­tac­je. Szczegól­nie, gdy frek­wenc­ja dopisu­je. Dodatkowym utrud­nie­niem była liczba browarów: 20 pol­s­kich, 5 zagraniczny­ch. I weź tu…

PIWOWARY 2017 — multirecenzja piw

Raptem kilka godz­in na miejs­cu oraz konieczność trzy­ma­nia fasonu nieco ograniczyła moje możli­woś­ci degus­ta­cyjne. Ale to wystar­czyło, by spróbować w Łodzi kilku dobrych piw. Na teren Piwowarów wpadłem tuż po 15:00, na 19:00 miałem zaplanowany wykład, zaś trans­port powrot­ny do Krakowa — na północ. Okolicznoś­ci nie sprzy­jały więc licznym degus­tacjom. Skupiłem się więc na tym, by próbować mało, za to wybier­ać cel­nie. No i się udało, stąd właś­ci­wie wszys­tkie oceny…