SALON PIVA 2017 — multirecenzja piw

Jak się ma czeski kraft? Okazu­je się, że nie naj­gorzej, ale do pol­skiego, a nawet słowack­iego mu jeszcze daleko. Czesi nic nie muszą. Tym bardziej nie musieli brać się za piwną rewolucję, bo prze­cież mają swo­je­go svetle­go leżaka, czyli Pil­sa, więc amerykańskie wynalazki nie są im do niczego potrzeb­ne. A jed­nak od kilku lat nasi połud­niowi sąsiedzi dziel­nie biorą się za bary z kraftem.…

MULTITAP CRAWL: Samiec Alfa i inni

Piątkowa wędrówka po kna­j­pach zaowocow­ała degus­tacją kilku sztosów i poz­naniem świet­ny­ch ludzi. Kilka tygod­ni temu, tuż po moim powro­cie z Lon­dynu, napisał do mnie Kuba. Ziom — krakowian­in, który kilka lat temu wyemi­grował do Zjed­noc­zone­go Królest­wa. Napisał, że niedłu­go przy­jeżdża do Krakowa i chęt­nie spotkałby się przy piwie oraz trochę pogadał o kraf­cie w Polsce i UK. Czemu nie? Zwłaszcza, że w dniu jego wiz­y­ty w Mul­ti Qlti pod­pinano beczkę Sam­ca Alfa.…

SCHLENKERLA DOPPELBOCK — porównanie roczników 2010, 2011 i 2016

Węd­zonka podob­no im świeższa, tym lep­sza. Jakie argu­men­ty w tej dyskusji przynosi Aecht Schlenker­la Eiche Dop­pel­bock? Wybrałem się w poniedzi­ałek do jed­ne­go ze sklepów piwny­ch, mając z tyłu głowy plan: przetes­tu­ję for­mę węd­zonek z Pol­ski. Zain­spirował mnie do tego Rauch­weizen z Ciechana, który podob­no ma się ukazać na dni­ach (szczegóły w piątkowym Co W Piwie Piszczy?). Prob­lem jed­nak w tym, że jedyne co znalazłem to Porter Węd­zony 24 z Widawy, które­go zresztą…

PANEL DEGUSTACYJNY #2: dom, Polska, Europa

17 piw na cztery osoby, więk­szość powyżej 10% alko. Rób­cie to w domu, ale z umi­arem. Pani Kap­i­tan, Chmielo­brody oraz Miłosz, który ugoś­cił nas wraz ze swo­ją małżonką Martą — tak wyglą­dał skład zaplanowane­go już pon­ad miesiąc temu bot­tle sharingu. Z wesołą katow­icko-krakowską ekipą znam się od cza­su warzenia Blog­gera i chęt­nie spo­tykam się z nią w cza­sie piwny­ch wydarzeń. Gdy więc padła propozy­c­ja wymi­any butelek i wspól­nej degus­tacji —…

PIWOWAROWNIA: o dwie klasy lepiej

Rzuć wszys­tko i skup się na piwie — powiedzi­ał do siebie w kwiet­niu Łukasz Gustkiewicz, właś­ci­ciel Piwowarowni. Na pozy­ty­wne skutki tej decyzji nie trze­ba było dłu­go czekać. Wiele pol­s­kich browarów kon­trak­towych cier­pi z powodu rozd­wo­je­nia jaźni swoich członków, dla których warze­nie piwa jest tylko dodatkiem do innej pra­cy zawodowej. Jas­ne, decyz­ja o porzuce­niu doty­chcza­sowej pra­cy i skupi­e­niu się na piwie jest na pewno trud­na i wyma­ga poświęceń, sęk w tym,…

BEER GEEK VANILLA SHAKE: raz do roku

Raz na rok zdarza mi się taki piątek, jak ostat­ni — odpalam nową grę kom­put­erową. Trze­ba to oblać czymś wyjątkowym. Młody Jer­ry może i nie był mani­akiem gier, jed­nak na kom­put­erze zawsze wisi­ały ze dwa-trzy tytuły. Głównie sportowe, strze­lanki i RPG. Pas­jami zagry­wałem się w ser­ię “FIFA”, “NBA”, “GTA”, “Need For Speed”, “The Elder Scrolls” i “Goth­ic”. Sza­leńst­wo skończyło się w cza­sie studiów gdyż mój…

CK BROWARBROWAR LUBICZ: oczekiwania a rzeczywistość

Od browarów restau­ra­cyjny­ch, szczegól­nie tych “z trady­c­jami”, w duży­ch mias­tach nie wymagam zbyt wiele. Zazwyczaj mam rację, jed­nak cza­sami pozy­ty­wnie się zaskaku­je. Tak było tym razem. Umówmy się: to, że mieszkam w Krakowie wcale nie spraw­ia, że częś­ciej chodzę do takich miejscówek, jak Browar Lubicz, CK Browar, Bier­halle czy Stara Zajezd­nia. Raz, że to miejs­ca, w których piwo jest tylko dodatkiem. Dwa, że mam tyle…