SŁOWNICZEK PIWNY IV

Wracam do porzu­conej rok temu serii z obiet­nicą częst­sze­go pub­likowa­nia mate­ri­ałów. Dziś dowiecie się m.in. o tym, czym różnią się od siebie poszczegól­ne odmi­any Lam­bika. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE CZĘŚCI SŁOWNICZKA Lam­bic — (o Lam­biku już pisałem tutaj, ale dla porząd­ku przy­pom­nę) pochodzące z Bel­gii piwo fer­men­tacji spon­tan­icznej, które swój dziki, kwaskowy smak zawdz­ięcza m.in. drożdżom Bret­tanomyces. Do jego pro­dukcji uży­wa się sło­du jęczmi­en­nego i pszeni­cy. Nazwa wywodzi…

SŁOWNICZEK PIWNY III

Kim był Anton Dreher, do czego uży­wamy refrak­tometru i w jakim celu sto­su­je się mech irlandzki — między innymi o tym dowiecie się z kole­jne­go odcinka Słown­iczka Piwne­go. SŁOWNICZEK PIWNY I | SŁOWNICZEK PIWNY II Alfak­wasy — inaczej zwane humu­lon­ami. Są to organ­iczne związki chemiczne zal­iczane do żywic, wys­tępu­jące w chmielu. Ich główną rolą jest nadanie piwu goryczki, która trafia do napo­ju w cza­sie pro­ce­su warzenia —…

SŁOWNICZEK PIWNY: nazwy piw cz. 4

Ostat­nia część Słown­iczka Piwne­go poświę­cone­go naz­wom piw wiedzie nas przez Anglię, Szkocję, Bel­gię i USA aż do dalekiej Japonii. NAZWY PIW 1 | NAZWY PIW 2 | NAZWY PIW 3 60-, 70-, 80- — nazwy trzech szkoc­kich stylów, które w najnowszej klasy­fikacji BJCP zostaną zastą­pi­one mianem Scot­tish Ligh/Heavy/Export, gdyż ter­mi­nolo­gia szylin­gowa moc­no się zdeza­k­tu­al­i­zowała. A skąd się wzięła? Otóż  chodzi o cenę,…

SŁOWNICZEK PIWNY: nazwy piw cz. 3

Wędru­je­my dziś przede wszys­tkim po Niem­czech i kra­jach ości­en­ny­ch, by zgłębić źródła nazw niek­tórych tamte­jszy­ch stylów. NAZWY PIW 1 | NAZWY PIW 2 – PRZECZYTAJ Zan­im prze­jdę do właś­ci­wej częś­ci tek­stu, krótkie wyjaśnie­nie. Ta seria ma za zadanie pokazać wam źródła nazwy dane­go sty­lu, a nie opisać je wszys­tkie. Pomi­jam więc takie grupy piw, jak pil­snery, dort­mundery, czy kӧlsche, bowiem pochodze­nie…

SŁOWNICZEK PIWNY: nazwy piw cz. 2

Co rosyjskiego ma w sobie RIS, a co wspól­ne­go z Indi­ami IPA? Dowiecie się o tym z dzisiejsze­go odcinka Słown­iczka Piwne­go. NAZWY PIW CZĘŚĆ 1 — PRZECZYTAJ! Biere De Garde – jedyny w klasy­fikacji BJCP w pełni fran­cuski styl, choć swoimi cechami naw­iązu­ją­cy do piw bel­gi­js­kich. Jego nazwa oznacza “piwo pod opieką”. O jaką opiekę tu chodzi? Otóż trunek ów war­zono w okre­sie jesi­en­no-zimowym, gdy tem­per­at­u­ra znaczą­co…

SŁOWNICZEK PIWNY: nazwy piw cz. 1

Dlaczego piwo nazy­wa się “piwo”, lager jest “lagerem”, a piwa górnej fer­men­tacji mają jakieś “ale”? O tym dowiecie się z dzisiejsze­go odcinka Słown­iczka Piwne­go. Ale – w lit­er­aturze spo­tykamy kilka wyjaśnień tej nazwy. Jed­na sugeru­je jej korze­nie w indoeu­rope­jskim słowie “alut”, które miało oznaczać “gorzki napój”. Inna kieru­je naszą uwagę na Anglosasów, którzy uży­wali wyrazu “ealu” na określe­nie napo­ju stwor­zone­go z ziaren zboża. Przez wiele lat…

SŁOWNICZEK PIWNY II

Czym jest zacieranie, skąd bierze się diacetyl w piwie oraz kim była Hilde­gar­da z Bin­gen – między innymi o tym dowiecie się z drugiej odsłony Słown­iczka Piwne­go.  BJCP – ang. Beer Judge Cer­ti­fi­ca­tion Pro­gram – założona w 1985 roku w USA orga­ni­za­c­ja mają­ca na celu pop­u­laryza­cję kul­tu­ry picia “prawdzi­we­go” piwa. Za cel postaw­iła sobie edukowanie piwoszy, co czyni za pomocą szkoleń, prze­wod­nika po piwny­ch sty­lach, a wery­fiku­je…