Miejscówka — Trzech Kumpli z lokalem patronackim

Jeden z najlep­szy­ch pol­s­kich browarów kraftowych doro­bił się patronack­iej kna­jpy na coraz mod­niejszym krakowskim Podgórzu. W piątek wziąłem udzi­ał w inau­gu­racji współpra­cy. Jeszcze 10 lat temu Podgórze było dziel­nicą “gorsze­go sor­tu”. Dość powiedzieć, że odkąd zostało przyłąc­zone do Krakowa (1915 r.), najbardziej kojar­zono je z get­tem żydowskim dzi­ała­ją­cym w cza­sie II wojny świa­towej. Owszem, piękny koś­ciół Św. Józe­fa położony tuż przy Rynku Podgórskim, urokli­wy…

Drugie urodziny Piwowarowni

Z cyk­lu „jak ten czas szy­bko leci”: browar Łukasza Gustkiewicza skończył właśnie dwa lata, a on sam od równe­go roku zaj­mu­je się tylko piwem. Takiej okazji do świę­towa­nia nie mogliśmy prze­gapić! Pamię­tam, jak­by to było wczo­raj: pier­wsza połowa 2015 roku – siedzę w Viva La Pin­ta, snu­jąc plany co będę robił w życiu po powro­cie z Wrocław­ia do Krakowa. Nagle przysi­ada się do mnie Mateusz Górski…

Krakowskie Bitwy Piwowarów Domowych 2017

Drugi sezon KBPD powoli się rozkrę­ca. Wczo­raj miałem okazję sędziować piątą bitwę. Muszę przyz­nać, że z roku na rok pałam coraz więk­szą miłoś­cią do inic­jatyw akty­wiz­u­ją­cy­ch piwowarów domowych. Już pal licho, że z ich grona wyros­ną kiedyś właś­ci­ciele, tudzież pra­cown­i­cy browarów. Bardziej cieszy mnie fakt, że wszelkie bitwy piwowarskie stanow­ią eduka­cyjne poletko także dla ran­do­mowych spi­jaczy piwa. Więcej o KBPD przeczy­tasz tutaj W cza­sie takowej bitwy okazu­je…

Warszawski Festiwal Piwa 6 – relacja

Nie wiem, czy WFP jest najwięk­szym fes­ti­walem piwnym w Polsce, ale za to najbardziej inten­sy­wnym. Przekon­ałem się o tym także sto­jąc po drugiej stron­ie kranu. Warsza­wski Fes­ti­wal Piwa 6, 6–8 kwiet­nia 2017 r., Sta­dion Miejski, Warsza­wa Że czeka­ją mnie trzy pełne pra­cy dni – wiedzi­ałem już od kilku miesię­cy. Z Brokreacją mieliśmy w planach odpal­ić kilka petard (skutecznie), do tego zostałem zapros­zony do wzię­cia udzi­ału w dwóch…

BEER GEEK MADNESS 5 — relacja

Pią­ta odsłona BGM potwierdz­iła, że to jed­na z najlep­szy­ch imprez piwny­ch w kra­ju, a jej orga­ni­za­torzy potrafią wycią­gać wnioski z poprzed­nich i pro­ponować ciekawe rozwiąza­nia. A przy okazji stwarzać nowe prob­le­my. Beer Geek Mad­ness 5 — North Side, 1 kwiet­nia 2017 r., Wrocław Beer Geek Mad­ness co roku się zmienia. Daniel Miel­czarek, ekipa Zak­lę­ty­ch Rewirów oraz ich współpra­cown­i­cy cią­gle szuka­ją pomysłów, by uatrak­cyjnić orga­ni­zowane przez…

PIWOWARY 2017 — relacja

Nowe miejsce, trzy razy więcej ludzi, więcej znany­ch twarzy oraz dobrych piw — łódzkie Piwowary wykon­ały znaczą­cy krok do przo­du. Piwowary, 24–25 mar­ca 2017 r., Łódź Zeszłorocz­na edy­c­ja Targów Piwa w Łodzi okaza­ła się być całkiem sym­pa­ty­czną imprezą, głównie ze wzglę­du na mnóst­wo sym­pa­ty­czny­ch osób, które spotkałem, nato­mi­ast sama jej lokaliza­c­ja, frek­wenc­ja czy poziom piw trochę odb­ie­gały od stan­dard­ów najlep­szy­ch wydarzeń piwny­ch w Polsce.…

SALON PIVA PRAGA 2017: czeski stan umysłu

Czesi to najbardziej sym­pa­ty­czny naród świata. Po raz kole­jny przekon­ałem się o tym w cza­sie fes­ti­walu Salon Piva, który niedawno odwiedz­iłem z Brokreacją. Salon Piva, 16–18.03.2017 r., Pra­ga Sukces na Rate­beer Best otworzył nam, albo odnow­ił, mnóst­wo kon­tak­tów. Wśród nich był Milos Kovac – Słowak, które­go Mateusz poz­nał kilka lat temu przy okazji tworzenia pier­wsze­go Beer­weeka. Wtedy koleżka przy­jechał do Krakowa, by zobaczyć „jak to się robi”. W tym…