Cztery błędy Browaru Zamkowego (marketing case)

Naj­moc­niejsza pre­miera roku” może skończyć się dla Browaru Zamkowe­go Cieszyn spek­taku­larną klapą. Nie wiem, czy mieliś­cie kiedykol­wiek okazję hand­lować jakimś pro­duk­tem na skalę hur­tową, ale jeśli nie to trze­ba sobie jas­no powiedzieć: Nie ma niczego dzi­wne­go w tym, że fir­ma X sprzeda­je do dużej sieci mar­ketów swój towar po cenie niższej niż małym skle­pom. Nie powin­no też dzi­wić, że sieć sprzeda­je ów pro­dukt…

SŁOWNICZEK PIWNY IV

Wracam do porzu­conej rok temu serii z obiet­nicą częst­sze­go pub­likowa­nia mate­ri­ałów. Dziś dowiecie się m.in. o tym, czym różnią się od siebie poszczegól­ne odmi­any Lam­bika. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE CZĘŚCI SŁOWNICZKA Lam­bic — (o Lam­biku już pisałem tutaj, ale dla porząd­ku przy­pom­nę) pochodzące z Bel­gii piwo fer­men­tacji spon­tan­icznej, które swój dziki, kwaskowy smak zawdz­ięcza m.in. drożdżom Bret­tanomyces. Do jego pro­dukcji uży­wa się sło­du jęczmi­en­nego i pszeni­cy. Nazwa wywodzi…

Dystrybucja level up

Od restau­racji w mały­ch miasteczkach po wielkie hiper­mar­kety. Kraft jest ter­az bliżej nas niż kiedykol­wiek wcześniej. Długi week­end majowy (już drugi w tym miesiącu!) spędz­iłem w rodzin­ny­ch stronach, łapiąc chwilę odd­echu przed kole­jnymi wyzwa­ni­ami. Najpierw z Rodzi­cielką świę­towałem Dzień Matki w coraz pop­u­larniejszym lokalu Pos­makuj Kros­no. Przy­jem­na restau­rac­ja na rynku niedawno rozsz­erzyła ofer­tę dla piwoszy. Oprócz trady­cyjny­ch kon­cer­ni­aków pokro­ju Warki, w kar­cie zna­jdziemy kilka spec­jałów…

Kiedy polski kraft będzie dojrzały?

Czyli rzecz o tym, co musi się stać, by rynek piwa rzemieśl­niczego uznać za dojrza­ły. Tem­at nasunął mi się przy okazji świę­towa­nia piątej roczni­cy uwarzenia Ataku Chmielu i – co za tym idzie – sym­bol­icznej pię­ci­o­latki piwnej rewolucji z Polsce. Roz­maw­iałem z wielo­ma przed­staw­icielami kraftu, zada­jąc im pytanie: jakie będzie następ­ne 5 lat na rynku piwa w naszym kra­ju? Usłysza­łem jednogłośną odpowiedź: nie wiem. PRZYSZŁOŚĆ…

Wąsy Guinnessa, czyli dobry piwny marketing (marketing case)

Najpop­u­larniejsza księ­ga reko­rdów, najbardziej kreaty­wne reklamy graficzne, a ter­az akc­ja na pod­bój social mediów. Guin­ness zde­cy­dowanie jest dobry w mar­ket­ing. Jeśli ktoś z Was stu­diował ekonomię, lub choć miał taki przed­miot w szkole wyższej, być może zwró­cił uwagę na pewną cieka­wostkę. Najnowsze pode­jś­cie do zarządza­nia przed­siębiorstwem, w miejsce gen­erowa­nia zysku, staw­ia przed nim jed­no główne zadanie: nieustan­ny rozwój. Wyzwanie pole­ga na opra­cow­a­niu dłu­go­falowej strate­gii, która przy­ciąg­nie…

Content marketing w świecie piwa — 5 przykładów

Czy browary potrafią dos­tosować się do współczes­ny­ch trendów mar­ketingowych? Postanow­iłem zbadać, jak radzą sobie z con­tent mar­ketingiem. A CO TO W OGÓLE JEST CONTENT MARKETING? Nie wiem, czy kiedykol­wiek spotkaliś­cie się z tym określe­niem i wiecie, co ono oznacza. Zakładam, że jeśli ktoś z Was choć trochę intere­su­je się mar­ketingiem, reklamą i Pub­lic Rela­tions musi­ał trafić na to określe­nie przy­na­jm­niej kilka razy w ciągu ostat­nich lat. Ja zaj­mu­ję…

Marketing browarów rzemieślniczych

To, że się nie rekla­mu­ją nie oznacza, że nie prowadzą dzi­ałań mar­ketingowych. Przekon­a­jmy się, jak radzą sobie w tej dziedzinie browary kraftowe. Po tekś­cie “Dlaczego kraftow­cy się nie rekla­mu­ją?” kilka osób napisało do mnie, że to prze­cież bez sen­su się tak nie reklam­ować, że mar­ket­ing jest bard­zo ważny, szczegól­nie przy ros­nącej konkurencji. Słusz­na uwa­ga! W rzeczy­wis­toś­ci polscy kraftow­cy bard­zo inten­sy­wnie dzi­ała­ją na polu mar­ketingu,…