Co w piwie piszczy? 21.04.17

Międzyfesti­walowa prz­er­wa nie oznacza, że browary siedzą z założonymi rękami. Oto najnowsze propozy­c­je naszy­ch kraftow­ców. Masz piwne­go newsa, którym chci­ałbyś się podzielić? Napisz do mnie na FB lub wyślij maila na adres jerry.brewery@gmail.com. NOWE PIWA: Znamy już szczegóły doty­czące Pin­ty Miesią­ca Kwiet­nia. Tym razem będzie to Kwas Jota — Sour Cur­rant Wild Ale o para­me­tra­ch 5,1% alko­holu, 11,5 Blg, z dodatkiem soku z porzeczek i kolendry. Tym­cza­sem Ale­Browar ogłosił, że wkrótce wypuś­ci na rynek Bar­ley…

KAWA CHALLENGE: Deer Bear, Piekarnia Piwa, Rockmill/Bytów i Pracownia Piwa

Połącze­nie dwóch bos­kich napo­jów w jed­nym to coś, co kocham. Dlat­e­go dziś postanow­iłem ocenić kilka nowych piw ze wzglę­du na ich poziom “nakaw­ienia”. Choć swo­ją przy­godę z umiłowaniem płynu rozpocząłem od herbaty, to jed­nak obec­nie akcen­ty zde­cy­dowanie moc­niej rozkłada­ją się pomiędzy piwo (bardziej) a kawę (mniej). O tej drugiej nie chce mi się zbyt wiele czy­tać i doszkalać się (brak cza­su), ale piję ją z upodoban­iem i coraz…

Ile powinno kosztować piwo rzemieślnicze?

Sto­jąc po drugiej stron­ie rynku piwne­go per­spek­ty­wa i odpowiedź na to pytanie ule­ga delikat­nej zmi­an­ie. W cza­sie ostat­niej edy­cji Warsza­wskiego Fes­ti­walu Piwa brałem udzi­ał w dyskusji zaty­tułowanej dokład­nie tak, jak ten wpis. W roz­mowie wzięli udzi­ał także Ela Lucińska-Fałat (Hop­pi­ness), Tomek Rogaczewski (Pra­cow­n­ia Piwa), Marcin Osta­jew­ski (whisker.beer) oraz Karol Miziel­ski (Czar­o­dzie­ja Gorza­łka). O ile sam pan­el był bard­zo ciekawy i – moim zdaniem –…

Co w piwie piszczy? 14.04.2017

Świąteczne hamul­ce w browarach zaciąg­nięte, ale to nie oznacza, że w najbliższym cza­sie nie może­my spodziewać się nowoś­ci. Masz piwne­go newsa, którym chci­ałbyś się podzielić? Napisz do mnie na FB lub wyślij maila na adres jerry.brewery@gmail.com. NOWE PIWA: Zaczy­namy od nowe­go piwa browaru For­tu­na z serii Miłosław Warzy Śmi­ało. Najnowsza propozy­c­ja to Rye Ses­sion IPA o para­me­tra­ch alko­hol 4,7% obj., 11,5% ekstrak­tu oraz 42 IBU. Kor­moran pokazał z kolei Rosanke 2017, uwar­zone według recep­tu­ry Mar­iusza Sekul­skiego,…

WARSZAWSKI FESTIWAL PIWA 6 – multirecenzja piw

Cza­su mniej, szkło cholernie wielkie, ale mimo to przez trzy dni udało mi się spróbować kilka­naś­cie nowych piw, które do Warsza­wy przy­wieźli kraftow­cy. Stoli­ca żąda sztosów i nowoś­ci. Mało kogo obchodzą pro­duk­ty flagowe, no chy­ba że nazy­wa­ją się Samiec Alfa lub Buba Extreme. Ten trend zauważyłem na naszym stoisku, gdzie świeżynki rotowały jak sza­lone, pod­czas gdy klasyka – już niekoniecznie. Wyjątkiem Weizen,…

Warszawski Festiwal Piwa 6 – relacja

Nie wiem, czy WFP jest najwięk­szym fes­ti­walem piwnym w Polsce, ale za to najbardziej inten­sy­wnym. Przekon­ałem się o tym także sto­jąc po drugiej stron­ie kranu. Warsza­wski Fes­ti­wal Piwa 6, 6–8 kwiet­nia 2017 r., Sta­dion Miejski, Warsza­wa Że czeka­ją mnie trzy pełne pra­cy dni – wiedzi­ałem już od kilku miesię­cy. Z Brokreacją mieliśmy w planach odpal­ić kilka petard (skutecznie), do tego zostałem zapros­zony do wzię­cia udzi­ału w dwóch…

NUTA DO PIWA #42: siódmy dzień tygodnia

Niedziela to doskon­ały dzień na przy­tu­le­nie kilku nowych płyt, zarówno tych ekstremal­ny­ch, jak i pochodzą­cy­ch z krainy łagod­noś­ci. IMMOLATION “Aton­ment” W “Nucie Do Piwa” death met­al goś­ci nad wyraz częs­to, acz muszę pod­kreślić, że nie jestem jakimś wielkim wyz­naw­cą tego gatunku. Ba, więk­szość płyt mnie nudzi. Co jed­nak począć, sko­ro gatunek od jakiegoś cza­su przeży­wa kole­jną młodość, a jego gwiazdy razem z nim? Jed­ną z nich jest…