MAFIA III: kuweta zamiast sandboxa

Odkąd prawilnie wyda­ję pieniądze na legal­ne wer­sje gier, zakup “Mafia III” jest naj­gorzej zain­west­owanym przeze mnie 150 zł… “Komu wiele dano, od tego wiele wyma­gać się będzie” jak głosi Pis­mo. Oczeki­wa­nia wobec tego tytułu miałem przeogrom­ne. W końcu “Mafia” to jed­na z najlep­szy­ch gier w jakie grałem kiedykol­wiek. “Mafia II” rewela­cyj­na może nie była, ale broniła się zimowymi mis­jami, kli­matem i sce­nar­iuszem. “Mafia III”…

Jak oceniać skuteczność działań marketingowych?

Intu­ic­ja to najwięk­szy wróg każde­go mar­ketera. W tym zawodzie liczą się przede wszys­tkim liczby. Wydawać by się mogło, że kreaty­wność jest cnotą kar­dy­nal­ną pra­cown­ika agencji reklam­owej czy mar­ketingowej. Być może kiedyś tak było, jed­nak dziś kluczem do sukce­su jest zna­jo­mość coraz doskon­al­szy­ch narzędzi i anal­i­ty­czny umysł. Pomysłowość zna­j­du­je się dopiero na końcu tego łań­cuszka. Dlat­e­go nie mając dostępu do konkret­ny­ch dany­ch, nie mamy…

Dlaczego nie piszę o polityce?

Prze­cież mógłbym mieć o wiele bardziej poczyt­ne­go blo­ga i oży­wione dyskus­je pod tek­stami. Zagad­nął mnie niedawno mój ziomek, Czytel­nik blo­ga, w te słowa: “Jer­ry, sko­ro masz taki flow do pisa­nia oraz skonkre­ty­zowane poglądy, dlaczego nie założysz strony o poli­tyce? Albo choć od cza­su do cza­su nie sko­men­tu­jesz na swoim Face­booku tego, co się dzieje w Polsce?”. Pytanie słuszne, odpowiedź prosta — bo nie chcę. Nie ukry­wam: mam…

Jak życie płynie przy trzecim “Wiedźminie”?

Znów wpadłem po uszy w kom­put­erowy amok, tym razem za sprawą trze­ciej częś­ci przygód Wiedźmi­na. Od cza­sów liceal­ny­ch rzad­ko sięgam po gry kom­put­erowe. Najzwycza­jniej w świecie nie mam na nie cza­su, a także trochę szko­da mi haj­su. Jako “artys­ta” od dłuższe­go cza­su hoł­du­ję zasadzie, że za sztukę się płaci, więc nie piratu­ję muzyki i gier, na filmy chodzę do kina. Łamię się, nieste­ty, przy seri­alach. Wstyd mi. Od cza­su do cza­su…

RANKING: Moje ulubione kanały na YouTube

Chy­ba wresz­cie stałem się fanem najwięk­szej glob­al­nej kul­tu­ry obrazkowej — częś­ciej od czy­ta­nia blogów oglą­dam kanały na YouTube. Przyz­nam, że przez długi czas nie mogłem się przekon­ać do tej formy wirtu­al­nej twór­c­zoś­ci. Nie to, że nie oglą­dałem filmów na YT, po pros­tu zde­cy­dowanie prefer­owałem bie­gać wzrok­iem po literkach. W końcu czy­ta­jąc w pra­cy czy w cza­sie podróży niko­mu nie zawracasz dupy (czy raczej uszu) tym, czym…

Dlaczego blogi są popularne?

Hej, zas­tanaw­iałeś się kiedyś, dlaczego tu jesteś? Do napisa­nia tego tek­stu skłoniła mi myśl, o której wspom­ni­ałem w recen­zji książki Bartka Senderka. Jeszcze 10 lat temu, gdy prowadz­iłem swo­je­go pier­wsze­go blo­ga, nikt nie sądz­ił, że ta zabawa może przy­cią­gać przed mon­i­to­ry setki, jeśli nie tysiące osób. A dla niek­tórych może stać się zawodem. PIERWSZY BLOG JERRYEGO Ja utworzyłem stronkę na Onecie, wybrałem pier­wszy…

Najważniejsza gra 2016 roku

Już wiem, na jaką grę kom­put­erową będę czekał w 2016 roku z najwięk­szymi wyp­iekami na twarzy! 2002 to praw­dopodob­nie najlep­szy rok dla wszys­t­kich fanatyków rozbi­ja­nia się samo­chodami po wiel­kich mias­tach i sia­nia rozwałki na ich uli­cach. W październiku światło dzi­en­ne ujrza­ło “GTA: Vice City” (przez wielu uważana za najbardziej kli­maty­czną część serii “Grand Theft Auto”), a dwa miesiące wcześniej, w sierp­niu, dane nam było po raz pier­wszy zagrać…