Sen w wysokiej rozdzielczości” — domknięcie rozdziału

Świet­na biografia autorstwa Mau­ryce­go Nowakowskiego, która wieńczy najtrud­niejszy etap kari­ery River­side. Dzi­en­nikarst­wo muzy­czne, którym parałem się przez dobre sześć lat zapewniło mi z jed­nej strony wiedzę, umiejęt­ność pisa­nia i dostęp do płyt przed ich pre­mierą, ale jed­nocześnie trochę wyprało mnie z emocji. Nie to, że nie potrafiłem się jarać muzyką, ekscy­tować kon­cer­tami i z utęsknie­niem czekać na pły­ty ulu­biony­ch wykon­aw­ców. Po pros­tu fakt, że wielu kole­si, których do tej pory znałeś…

Historie zakrapiane piwem — cz. II” — nie takie Podkarpacie straszne

Jeśli Wasza wiedza na tem­at kli­matu Pod­karpa­cia kończy się na świet­nym komik­sie wydawanym pod patronatem browaru Duk­la, muszę szy­bko ją napros­tować. Na Sile­sia Beer Fest 2016 wpadła mi w ręce dru­ga część “His­torii zakrapi­any­ch piwem”, zaty­tułowana “Tożsamość”. Pier­wszy odcinek przy­padł mi do gus­tu, o czym zresztą pisałem już w listopadzie. Mamy bowiem do czynienia z mroczną opowieś­cią o serii morder­stw dokony­wany­ch przez niewy­jaśniony­ch spraw­ców (demony?) w okoli­cach…

Nienawistna ósemka” — “Wściekłe psy” na Dzikim Zachodzie

Quenti­nowi Taran­ti­no z west­ernem równie do twarzy, co z filmem gang­ster­skim.  Nigdy nie trak­towałem Taran­ti­no jak mes­jasza kine­matografii, jed­nak zawsze oglą­dam jego obrazy z najwięk­szą przy­jem­noś­cią. Gra for­mą, per­fek­cyjne dialogi zahacza­jące o poziom teatru łączą się u niego z prostą rozry­wką spod znaku spluwy, “fuck­ów” i fetyszu stóp. Dzięki tej wcale nie prostej mieszance na fil­mach Amerykan­i­na świet­nie baw­ią się miłośni­cy wartkiej akcji, jak i osoby…

Historie Zakrapiane Piwem” — komiks

Browar Duk­la przy­pom­ni­ał mi, że kiedyś komiksy były jed­ną z moich ulu­biony­ch rozry­wek. DZIECIĘCE FASCYNACJE Moi rodz­ice nie mieli ze mną łat­wo. Oto każde­go miesią­ca ciągnąłem ich do kiosku, by kupowali mi paki­et komik­sów Mar­ve­la i DC. Bat­man, Super­man, Spi­der­man, X-Men, Pun­ish­er — oto bohaterowie, których losy śledz­iłem z zapartym tchem. Co dzi­wne, nie cier­pię filmów o nich. No, może poza Bat­manami. Na czy­ta­niu oczy­wiś­cie…

Oportunista, cz.3” — opowiadanie

Ostat­nia część lekcji na tem­at “jak zostać mendą i nic sobie z tego nie robić”. “Opor­tunista, cz.3” — Zaparkuj tutaj – Piter wskazał ręką miejsce na pustym parkingu przy cmen­tarzu Grinłód. — No tak, pod latarnią naj­ciem­niej… — stwierdz­iłem, przełyka­jąc gulę stre­su, która niepostrzeże­nie zakotwiczyła w moim gardle. — Widzi­ałem kilka świeżo wykopa­ny­ch grobów w okol­i­cy krza­ków na zachodzie nekropolii. Tam wrzucimy ciało i zakopiemy –…

Oportunista, cz.2” — opowiadanie

Dru­ga część opowiada­nia o tym, jak łat­wo jest przekroczyć zasady moral­ne i wyzbyć się wyrzutów sum­ienia. “Opor­tunista, cz.2” “Skuteczne wywoły­wanie przeczyszczenia”. Gógle na wszys­tko zna­jdą odpowiedź. Leki nie na każde­go dzi­ała­ją, mieszanie alko­holu – to trwa za dłu­go, po za tym może Majk ma moc­ną głowę? Prze­cież ja mam mu zaszkodz­ić, a nie pomóc! Wiem, tak, to jest to! Rtęć! ** Jed­na gran­ulka tego cholerst­wa…

Oportunista, cz.1” – opowiadanie

Rzecz o tym, jak cholernie łat­wo przekroczyć granice i jeszcze proś­ciej umyć ręce. Od cza­su do cza­su mam taką fazę, że piszę opowiada­nia. Coś mnie zain­spiru­je, zrodzi mi się we łbie pomysł, więc zaczy­nam skrobać. Częs­to wychodzi z tego taka kaszana, że wsty­dzę się sam przed sobą. Jed­nak raz na jak­iś czas uda mi się napisać coś niezłe­go. “Opor­tunista”, który pow­stał kilka lat temu jest jed­nym z opowiadań,…